Aktivity KAPKy

 

2014 

Jednotlivé případy:

• 17.3.  Pozvání ekologických spolků Stroupinská lípa a Děti Země-Klub Krajina a památky Křivoklátska na Radu města Žebráku k projednání Dendrologického průzkumu firmy Geovision s.r.o. v Riegrově háji. Přečten oponentní posudek a tlumočeno vyjádření dvou dalších hodnotitelů. Jednání skončilo bez závěrů, neboť debata nebyla vůbec vedena ze strany Města Žebráku. Ani zástupci ChKO Křivoklátska jakoby nechtěli slyšet jiné návrhy než plošnou likvidaci parku. Konstatujeme, že Město Žebrák postrádá jakoukoli  koncepci ochrany přírody a krajiny a nahrazuje ji jednoduchými populistickými hesly. Občanské spolky vypracovaly a předložily radnici návrhy možných řešení k širší diskuzi. Radnice dosud nepředložila záměr obnovy Riegrova háje k posouzení. Posuzování lokality a dřevin na ni bez posouzení cílů obnovy považujeme za zbytečné a nechápeme k čemu celé jednání mělo vést.

• 15.3.  Za počasí, které připomínalo rok 1939, tedy vjezd německé armády po pravé straně do Čech a na Moravu, proběhla demonstrační akce v Riegerově háji v Žebráku. Šlo o to upozornit veřejnost na pochybné záměry Města v této lokalitě. Ještě než má být rozhodnuto, co se bude v lokalitě dít, je řešena otázka kácení stromů.

 

 

2013 

Jednotlivé případy:

 

2012

Jednotlivé případy:

• Pokácení topolů kolem hřiště Spartaku Žebrák - prosinec 2011- leden 2012. Fotografie s popisem naleznete zde:

• Devastace lokality kolem Stroupinského potoka ve městě Žebráku na základě stavební akce Lesů ČR 3.etapa úpravy Stroupinského potoka-vykácení 180 stromů místo 75 v době hnízdění a bez povolení, zničení břehů a vytrhání pařezů, likvidace biotopu (VKP)-březen 2012 a násl. Dokumenty a fotografie naleznete zde:

• Iniciováni vzniku o.s. Stroupinská lípa jako připomínky pokácené lípy bez povolení ve městě Žebráku.-podzim 2012 

• Předvolání Petra Zemánka Policie ČR Beroun (Kriminální služba) k vysvětlení podání starosty města Žebráku pro šíření poplašné zprávy- září 2012.  Odloženo v roce 2013.

• Trestněprávní podání Státnímu zastupitelství v Praze na neznámého pachatele pro zneužití pravomoci veřejného činitele a poškození cizích práv pro znemožnění konání občanského sdružení. V podání navrženy konkrétní důkazy. Po předání věci Státnímu zastupitelství v Berouně došlo k předání k prošetření Polici ČR ve Zdicích, která věc zastavila. Věc nebyla ani prošetřena u navrhovatele, nikdo jej nevyhledal a nechtěl prošetřit navrhované důkazy. A co na to Státní zastupitelství?-podzim 2012

 

2011

V roce 2011 se nám podařilo omezit navrhované osvětlení cyklostezky Točník-Žebrák ze 33 lamp na 3(dnes 2015 již 5 lamp) a zachránit jabloňovou alej kolem ní. Přesto došlo neurvalou stavební činností  k poškození kořenového systému několika stromů, a to díky nepodloženému zásahu Městského úřadu v Žebráku. Proto KAPKa podala podnět k zahájení přestupkového řízení v této věci. 

KAPka se také podílela na stanoviscích pro stavební řízení v obci Bzová, kde došlo ze strany Stavebního úřadu k ignoraci územního plánu obce ve prospěch soukromého vlastníka.

Jednotlivé případy:

• Poškození jabloňové aleje kolem nové cyklostezky Žebrák - Točník. Fotografie naleznete zde:

Poškození kořenového systému během stavební akce. Nešlo vést výkop pod cyklostezkou nebo na jejím protilehlém okraji? Díky zásahu na místě došlo k posunu výkopu do vzdálenosti 120 cm od stromů. Přesto bylo proťato jedno pravěké archeologické naleziště(PhDr.Slunéčko), o jehož artefakty neprojevil nikdo z archeologů zájem. Dnes jsou střepy v Národním muzeu v Praze. Dále byly překopány základy kapličky Sv. Blažeje, u níž byly v roce 1813 pochováni pravoslavní ruští vojáci. Zmizel i pískovcový sokl litinového kříže v tomto místě. Při pěšině ke statku zmizely i dva historické mezní kameny. 

• Den před otevřením nové cyklostezky se objevil na silnici k Žebráku bagr firmy Strabag s velkou lžící, který strhával příkop mezi silnicí a jabloňovou alejí. Celá akce navíc výrazně narušovala provoz na komunikaci. Tato akce nebyla nahlášena na Obecním úřadu v Točníku a nevěděla o ni ani Správa silnic a komunikací. Nikdo nedokázal říct(nechtěl), kdo ji nařídil. Byli jsme tak posíláni do Žebráku, Hořovic, Králova Dvora a na firmu Strabag. Jeden se vymlouval na druhého. Výsledkem je poničení kořenového systému 15 jabloní a to jen proto, že na otevření cyklostezky měl přijet hejtman středočeského kraje. Paradoxem je i to, že hejtman následující den nepřijel, a tak celá akce posloužila jen k dalšímu poškození jabloňové aleje. Té jabloňové aleje, o jejíž pokácení již bylo usilováno během projednávání výstavby cyklostezky. 

 

2010

11. 5. 2010 - Dnes byl vztyčen za účasti pamětníků pana Františka Šedivého a Waltera Urbana v levonické bažantnici u Postoloprt kříž s pamětní deskou jako připomínka zbytečných poválečných obětí z řad místního a žateckého německého obyvatelstva. (více o akci zde)

27. 10. 2010 - Sepsáno stanovisko k vykácení 35 topolů u žebráckého hřiště. 9 topolů doporučeno pokácet vzhledem k jejich špatnému zdravotnímu stavu, ostatní doporučeno ponechat.

20. 10. 2010 - Účast při projednávání návrhu nového Národního parku Křivoklátsko.

30. 6. 2010 - Členové Klubu Dětí Země Kapka se podíleli na vztyčování a svěcení kříže s památníkem u Vráže u Berouna v lokalitě "U Zabitého" (viz.příspěvek Nudle o.s.). stalo se dne 28. 6. 2008. 

6. 6. 2010 - Ano, kradou se i kameny. 17. 6. 2005 byl členy KAPKy vztyčen nedaleko Drozdova U jablůňky při cestě na Točník mohutný kámen, který v těchto místech skryt ležel. Při vztyčování nalezeny ostatky svačin rolníků z padesátých let minulého století. Od té doby se stal součástí zdejší krajiny. Točnické děti chodící do drozdovské školky a školy mu říkaly "Kání kámen", neboť na něj často usedalo káně. Překvapením bylo proto nedávné zmizení kamene. Jaké úsilí musel "dotyčný" vynaložit, aby zničil tento symbol dětského světa a zdejší krajiny a umístil si ho někde na zahradě. Tomuto "ničiteli" opravdu děkujeme a "jeho kámen" společně proklínáme.

2.6. 2010 - Vyslovení nesouhlasu s vybudováním pouličního osvětlení podél plánované cyklostezky Točník-Žebrák-světelný smog.

22. 5. 2010 - Vyslovení nesouhlasu s vybudováním cyklostezky podél a v těsné návaznosti silnici Žebrák - Točník. Zabránění pokusu o vykácení jabloňové aleje a přesun cyklostezky dále do polí.

13. 4. 2010 - Pomoc Obecnímu úřadu v Točníku při zaujmutí závazného stanoviska k rozsáhlé výstavbě v areálu Točnického dvora.

 

2007

9. 12. 2007 - Při zimní likvidaci skládek odvezen plný malý kontejner odpadků a odložených věcí z katastru obce.

17. 11. 2007 - Společně s členy hnutí Brontosaurus došlo k úklidu nařezaného průklestu třešňovky z loňského roku, vyklizení půdních prostor Královského paláce na hradu Točníku od sundaného šindele a likvidována skládka pneumatik z bývalé černé motokrosové tratě za Amerikou (přes 200 pneumatik pohozených na vyhlídkovém pahrbku k hradu přivrácenému). Děkujeme Petrlíkovým Brontosaurům.

2. 9. 2007 - Zprostředkována oprava křížku Sv.Blažeje mezi městem Žebrákem a obcí Točník, který doplatil na rozdováděné návštěvníky žebrácké diskotéky. Tímto děkujeme panu Petru Fürstovi za jeho opravu.

26. 6. 2007- Po jarní likvidaci skládek v okolí Točníku následovalo jejich letní opakování. Přitom odhaleno autorství dvou skládek Nad Opyšem. Tyto dle nalezených písemností vedou k rodině Wertheimových ze Stašova. Za jejich snahu kultivovat zdejší nádherné lesy jim z celého srdce děkujeme.

10.3. 2007 - Dnešního dne pozastaveno kácení lip na návsi obce Lochovice, neboť Obecní úřad neměl k dispozici rozhodnutí o pokácení dřevin rostoucích mimo les. Rozhodnutí bylo předloženo až v pondělí 11.3. 2007.Obecní úřad zatím pokácel 3 zdravé a mladé lípy. Česká inspekce ochrany přírody doporučila Obecnímu úřadu pokácet dále pouze dvě nakloněné lípy a ostatní zachovat.

26. 2. 2007 - Vysloven nesouhlas s pokácením topolové aleje v průmyslové zóně města Žebráku směrem k Hořovicím a se zatrubněním vodoteče. V dalším jednání přijato díky vstřícnosti firmy Bachl kompromisní řešení. Budou pokáceny pouze stromy v průstupu výrobní haly, tj. 10 topolů a 2 zlomené topoly. Ostatní stromy zůstanou (44 vzrostlých topolů a 31 polovzrostlých). O náhradní výsadbě za pokácené stromy bude vedeno další jednání.

24. 2. 2007 - Na základě místního šetření přistoupeno ke kladnému vyjádření o pokácení smrků v urnové části hřbitova v Žebráku. Při vichřici spadl jeden ze smrků a poškodil hroby. Stromy byly pro toto místo nevhodně vybrané, vysázeny blízko sebe a ohrožovali nejen návštěvníky hřbitova, ale i kolemjdoucí veřejnost.

10. 1. 2007- Proběhla likvidace čtyř ohniskových skládek v oblasti Točník-Drozdov-Líšná.

 

2006

24. 10. 2006 - Přihlášení do řízení o pokácení 152 ks stromů různých druhů v areálu bývalé MŠ v Hořovicích. Místním šetřením byly vytypovány přestárlé a seschlé stromy. Ostatní ponechány k dalšímu životu.

29. 9. 2006 - Vyslovení nesouhlasu účastníka řízení s pokácením 25 stromů topolové aleje ve Zdicích při rekonstrukci místního koupaliště. Domníváme se, že lze tuto záležitost řešit šetrnějším způsobem. Po místním šetření, kupení argumentů a vzhledem ke skutečnosti, že již instalovaná technologie čištění vody se nevyrovná s topolovým květem, bylo přijato kompromisní řešení. Budou pokáceny pouze stromy nad velkým koupalištěm a 10 ks topolů ve spodní části (u malého bazénku zůstane zachováno).

24. 7. 2006 - Dnes náhle zemřel ve věku 75 let pan Emil Zemánek, který v posledních letech bděl nad stavem krajiny kolem Točníku a věnoval mu své síly a čas. Byl příznivcem KAPKy a občanského sdružení NUDLE. Jeho přičiněním došlo k likvidaci skládky v oblasti Tichého údolí u Březové, byl účastníkem každoročního vyklízení skládek v okolí a vztyčování nových křížků na místech zničených křížů starých. Nesmírný kus práce vykonal při revitalizaci staré třešňovky pod hradem Točníkem. Moc děkujeme.

6.5. 2006 - Vypracováno doporučení žadatelům- vlastníkům funkcionalistické vily v Hořovicích u viaduktu, kteří se rozhodli v rámci revitalizace prostoru před vilou pokácet 18 stromů. Vzhledem, že jde o soukromý pozemek se zachráněnou adaptovanou vilou, se KAPKa rozhodla zříct účasti v řízení. V doporučení, které bylo zasláno vlastníkům a Městskému úřadu v Hořovicích, byl učiněn návrh na zachování tří stromů z dřevin navržených ke kácení. Jde o zajímavý korunový jasan při vstupu do areálu vily, košatý kaštan při plotu a jasan poblíž vjezdové brány. Snad na náš návrh oba subjekty přistoupí.
Bohužel se tak nestalo. V listopadu t.r. přistoupil majitel k rozsáhlému kácení u domu, jemuž padly za oběť i stromy mimo povolení (viz jasan u vchodu) 

22. 4. 2006 - Dnešního dne byla vysázena celá řada keřů a stromů v Točníku. Nejvýznamněji ovlivní krajinu nová hrušeň v místě zvaném "U hruštičky", na rozhraní katastrů obcí Točník a Drozdov.Nedílnou rukou náčelníka lodních skautů pana Oskara Randáka z Nymburka a Petra Zemánka z Točníku a za účasti dětí rodin Kopeckých a Zemánků a taky bouřky byla zasazena mladá hruška. Účelem této výsadby byla podpora soliterní staré rozložité hrušně na tomto místě a tím i uchování této lokality a jejího pojmenování.

10. 4. 2006 - Přes čtyřměsíční pozdržení kácení lipové aleje na Valdeku v Hořovicích v důsledku výstavby nové prodejny Lídlu se nenašel nikdo z Hořovic a okolí, kdo by se připojil k celkové záchraně stromů. Cílem aktivity v tomto případě bylo nejen pokusit se o záchranu aleje, ale i poukázat na celkovou nesmyslnost výstavby Lidlu v této lokalitě. Doufáme, že ztráta 20 krásných stromů, snad přivede hořovické občany k většímu zájmu o životní prostředí v jejich městě. Poněkud morbidní doba,zdá se. Podařilo se zachránit čtyři stromy a uzavřít smlouvu s Lidlem a Městem Hořovice o výsadbě nových stromů v celkové částce 4 ml Kč. Děti Země tak městu Hořovice přes protesty hořovického pana starosty přinesly 2,5 ml Kč pro životní prostředí navíc.

 

2005

15. 12. 2005 - Dne 12.12. 2005 předložen Městskému úřadu v Hořovicích nesouhlas s pokácením lipové aleje za sokolovnou v blízkosti Valdeka v Hořovicích. Tuto lokalitu si vyhlídla společnost Lidl k realizaci své prodejny, ačkoli jim byly nabídnuty i jiné lokality ve městě. Prodejní společnosti se v této lokalitě rozhodly řešit své konkurenční vztahy a má na to doplatit lipová alej a celkový charakter místa.

18. 6. 2005 - Tohoto dne byl vztyčen v místě, kde ležel, mohutný kámen mezi Točníkem a Drozdovem. Tento menhir budiž hraničníkem krajinným a připomínkou přírodních krás vůkol. Kdo projde, kdo projede, nechť si to připomene. 

15. 5. 2005 - V roce 2004 zahájeno pátrání po rodinách z okolí Berounska, Hořovicka a Plaska,které se v první polovině 19.století vystěhovaly z Čech do Banátu. Výsledkem jsou dva články v Podbrdských novinách a Plaském zpravodaji. Doplňkem se staly i fotky potomků odstěhovaných rodin.

5.4. 2005 - Vypracování stanoviska ke změnám územních plánů obcí Březová aDrozdov, v nichž upozorněno, že skutečný stav podstatně předbíhá změny územních plánů obou obcí.

25. 3. 2005 - Podpora petice proti výstavbě severojižního průtahu Plzně.

17. 3. 2005 - Vypracováno vyjádření k ÚPD VÚC Rakovnicko a předáno Krajskému úřadu Středočeského kraje. Řešeny nejen otázky obecné(předstihy akcí před povoleními, návaznosti, rozpory v hlavní mapě a mapách specializovaných), ale zejména konkrétní, tj. rychlodráha, vodní nádrž Hředle,vodní nádrž Javornice, obchvat Lán a Hořovic,Zámecký kopec nad vsí Točník, ochranná pásma památek aj.

6. 3. 2005 - Podpora formou petice tunelu Kubačka na dálnici D8.

23. 2. 2005 - Podnět k zajištění a záchraně kaple Nejsvětější Trojice v Praze 5 - Na Hřebenkách, u bývalé usedlosti Nesypka, která je v havarijním a zbídačeném stavu, ačkoli nese hrdou tabulky s nápisem "kulturní památka". Kaple je v soukromém majetku. Doufejme, že současný majitel s dohledem odboru výstavby Prahy 5 bude mít dostatek dobré vůle k její opravě.

23. 2. 2005 - Podnět formou petice a následného zprostředkování k záchraně židovského ghetta a hřbitova v krásném městě Březnici. Přislíbena spolupráce Města a Obce židovské (firma Matana). V současné době (11. 9. 2005) je již hřbitov opraven. Hurá...

23.2. 2005 - Iniciování petice za obchvat města Plasy z důvodů ekologických, zdravotních a památkových, kdy je unikátní základový systém místního kláštera neustále "destruován" zplodinami a oleji z projíždějících kamionů.

24. 1. 2005 - Vyjádření k projektové dokumentaci"Revitalizace údolí Lišanského potoka." Doporučení dokončit akci bez průtahů během jednoho vegetačního období, vzhledem k charakteru lokality a rozsahu zemních prací.

15.1. 2005 - Pokus o záchranu mohutného dubu u hájovny Krchůvek.

 

2004

10. 8. 2004 - Iniciována jednání s ChKO Křivoklátska s obcí Březová o likvidaci rozsáhlé skládky nad Tichým údolím s vypracovaným právním rozborem situace. Skládka byla nahrubo vyklizena Obcí a zabezpečena závorou.

13. 6. 2004 - Vztyčení litinového kříže v místě zbořené kaple sv. Blažeje v Točníku s přispěním paní Šináglové z Žebráku a indiánů Lakotů z Ligy lesní moudrosti (v čele s náčelníkem Tokahejou).Kaple je nejen mezníkem mezi Žebrákem a Točníkem, ale i místem, kde byli pohřbeni ruští pravoslavní vojáci během napoleonských válek. Mír jejich duši...

11. 5. 2004 - Likvidace dvou rozsáhlých skládek v Točníku.

15. 2. 2004 -Pomoc při projednáváním ČIŽP ve věci přestupku -vykácení břehových porostů pod hradem Žebrákem.


Hrady Žebrák a Točník · Točník 1 · 267 51 Zdice · tel.: 311 533 202 · e-mail: tocnik@npu.cz

Aktulizace: 29.3.2024 · © 2016 Nudle o.s.